Služby

Advokátní kancelář JUDr. Žurkové provozuje tyto služby: rodinné právo, občanské právo, trestní právo, převody nemovitostí, sepis smluv, exekuce, advokátní úschova, právní poradenství.

Rodinné právo:

 • rozvod manželství včetně rozvodu tzv. „dohodou“
 • spory o výchovu a výživné nezletilých dětí pro dobu před a po rozvodu manželství
 • výživné manželky a rozvedené manželky
 • určení a popření otcovství
 • osvojení
 • náklady neprovdané matky
 • zastupování klientů v řízení před soudem
 • právní poradenství v oblasti rodinného práva

Nemovitosti:

 • smlouvy o převodu nemovitostí (kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o zřízení věcného břemene)
 • zastupování v řízení před katastrálním úřadem – vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • spory spoluvlastníků nemovitostí (podílové spoluvlastnictví a jeho vypořádání, vypořádání nemovitostí ve společném jmění manželů)
 • poradenství ve věcech převodů nemovitostí

Občanské právo:

 • společné jmění manželů – vypořádání majetku po rozvodu
 • vlastnické právo
 • zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • ochrana osobnosti – náhrada nemajetkové újmy
 • náhrada škody
 • bytové právo – nájemní smlouvy, převody bytů do osobního vlastnictví, smlouvy o zrušení společného nájmu k bytu po rozvodu, žaloby o dlužné nájemné, přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vyklizení z bytu, přechod práva nájmu k bytu
 • dědictví – zastupování v dědickém řízení, sepis závětí
 • občanskoprávní smlouvy (kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o půjčce, nájemní smlouva o bytových a nebytových prostorách)
 • závazkové právo – vznik, změna a zajištění závazků věřitelů
 • vymáhání pohledávek v občanskoprávním řízení
 • exekuce – sepis návrhu na nařízení a provedení exekuce, zastupování v exekučním řízení, odklad výkonu rozhodnutí, zastavení exekuce
 • zastupování klientů v řízení před soudem
 • právní poradenství v oblasti občanského práva

Trestní právo:

 • obhajoba obžalovaných v trestním řízení před soudy všech stupňů
 • obhajoba mladistvých v trestním řízení
 • obhajoba obviněných v přípravném řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení, včetně vymáhání nároků na náhradu škody
 • sepis písemných podání orgánům činným v trestním řízení – odvolání, vyjádření, stížnosti proti usnesení, stížnosti o vzetí do vazby
 • uplatňování nároků proti státu – z odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a jejich vymáhání (náhrada škody za vazbu či výkon trestu v případě zprošťujícího rozsudku)
 • právní poradenství v oblasti trestního práva

Advokátní úschova:

 • úschova finančních prostředků na účtu advokáta
 • sepis svěřenské smlouvy o uložení finančních prostředků na účet advokáta a podmínkách jejich vyplacení

Dle novely zákona na ochranu spotřebitele z.č.378/2015 sb. orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a advokátem je Česká advokátní komora, Národní 16, Praha 1, www.cak.cz